********************************************************************************************************************************************

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor

Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Proiect: „Acasă Plus – antreprenori pentru sustenabilitate”, ID 107821

 

Calendar Etapa a II-a și Etapa a III-a

 

 • Furnizarea serviciilor de consiliere/consultanta/mentorat pentru planurile de afaceri selectate: noiembrie 2018 – martie 2019

 

 • Înființarea firmelor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis: termen 12 martie 2019

 

 • Semnare contracte de subvenție: 28 martie 2019, București

 

 • Perioada funcționare firme (12 luni): 13 aprilie 2019 – 12 aprilie 2020

 

 • Perioada sustenabilitate firme (6 luni): 13 aprilie 2020 – 12 octombrie 2020

**********************************************************************************************************************************

 

A 5. Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere / consultanță / mentorat pentru planurile de afaceri selectate

În cadrul activității A5.  Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere / consultanță / mentorat pentru planurile de afaceri selectate se urmărește completarea / dezvoltarea cunoștințelor și aptitudinilor dobândite de cei 48 de participanți / titulari ai planurilor de afaceri selectate pentru finanțare nerambursabilă prin schema de ajutor de minimis în cadrul formării antreprenoriale (Activitatea A3.2), pentru implementarea efectivă a planurilor de afaceri selectate.

Fiecare persoană beneficiază de cel puțin 60 de ore de suport personalizat (16 ore consiliere față-în-față individual / grup și 44 ore on-line mentoring –  prin skype, email, video conferință etc.).

Temele generale sunt în corelație logică cu elementele incluse în planul de afaceri, pentru a permite fiecărui participant o înțelegere aprofundată și transpunerea lor optimă în practică / întreprinderea ce va fi creată. Aceste teme sunt:

 1. strategii de business
 2. schema organizatorică și politica de resurse umane
 3. pași realizare produse / servicii / lucrări care fac obiectul afacerii
 4. piața de desfacere și concurența
 5. strategia de marketing
 6. finanțe / buget; fiscalitate – taxe / impozite / facilități
 7. posibilități de valorificare maximă a oportunităților / resurselor locale în afacerea propusă, precum și contribuția la dezvoltarea durabilă (respectarea principiilor eficienței și caracterului reciclabil al resurselor) și la respectarea egalității de șansă / gen.
 8. modul în care afacerea utilizează și integrează TIC/soluții TIC în procesul de producție/furnizare de bunuri, prestare de servicii și/sau execuție de lucrări
 9. înființare întreprindere; etape, forme juridice posibile, sediu social, act constitutiv, înmatriculare Registrul Comerțului etc.

Principii de lucru:

 • serviciile de consiliere / consultanță / mentorat creează un spațiu pentru dezvoltare, cu accent pe progresul fiecărui participant.
 • centrare pe învățare practică, adaptată la nevoile fiecărui participant.
 • oferirea de feed-back constant.
 • gândire orientată spre viitor și dezvoltarea abilității de a transfera și aplica în practică „lecțiile” învățate.

Resurse umane implicate: coordonator activitate de mentorat, experți consultanță plan de afaceri

Perioada de desfășurare: 13 Octombrie 2018 – 12 Aprilie 2019

 

 

Activitatea 6 – A 6. Înființarea și demararea funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis

Fiecare participant, al cărui plan de afacere a fost selectat, este sprijinit pentru identificarea celei mai potrivite forme juridice/tip întreprindere pentru derularea afacerii. Conform prevederilor legale – art. 2, alin. 1 și 2 din Legea nr. 346/2004, privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, întreprinderea este „orice forma de organizare a unei activități economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activități de producție, comerț sau prestări de servicii, în scopul obținerii de venituri, în condiții de concurență, respectiv: firme reglementate de Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societăți cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale și întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispozițiilor legale în vigoare, care desfășoară activități economice, precum și asociații și fundații, cooperative agricole și societăți agricole care desfășoară activități economice”. Întreprinderile nou înființate au sediul social și, după caz, punctul/punctele de lucru în mediul urban, în regiunile mai puțin dezvoltate din România.

Participanții sunt sprijiniți să pregătească documentația necesară, să urmeze etapele înființării de întreprinderi, în funcție de specificul acesteia,

–          pregătirea actelor pentru înființarea întreprinderii

–          rezervare nume/verificare disponibilitate

–          identificare sediu social

–          pregătire act constitutiv

–          depunere capital social

–          depunere dosar/înregistrarea întreprinderii etc.

În cazul în care întreprinderea este înființată ca societate reglementată de Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și are mai mult de un asociat, participantul al cărui plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării are calitatea de asociat majoritar.

Un participant nu poate avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înființată  în cadrul acestui program. Persoanele care fac parte din echipa de proiect, asociații sau angajații din cadrul beneficiarului sau partenerilor săi din proiect nu pot avea calitatea de angajați sau asociați în cadrul întreprinderilor înființate prin proiect.

Inovarea Socială – pentru ca beneficiarii ajutorului de minimis să poată deveni mai puternici și pentru a avea un acces mai facil la diverse resurse pentru dezvoltarea afacerilor, atât  în timpul derulării proiectului, cât, mai ales, după finalizarea acestuia, aceștia sunt îndrumați și sprijiniți pentru a înființa o asociație colaborativă, cu statut juridic de ONG (Asociația de Sprijin a Antreprenorilor Debutanți – ASAD). Asociația reunește beneficiarii de ajutor minimis, dar în ea vor fi invitați și alți antreprenori debutanți, precum și antreprenori cu experiență. Ea are rol de catalizator de resurse, dezvoltare de noi parteneriate pentru accesare fonduri, scrierea și implementare proiecte, inițieri acțiuni colaborative cu incubatoare, clustere, hub-uri din țară și străinătate. Pe măsura ce se dezvolta, ea se poate transforma, la rândul ei în furnizor de resurse și expertiză pentru alți antreprenori debutanți.

Resurse umane implicate: experți consultanță plan de afaceri, jurist înregistrare întreprinderi

Perioada de desfășurare: 13 Decembrie 2018 – 12 Aprilie 2019

 

 

Activitatea 7 – A 7. Semnarea Contractului de ajutor de minimis

În conformitate cu documentele proiectului și în urma derulării Activității A5 – Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere / consultanță / mentorat pentru planurile de afaceri selectate și Activității A 6 Înființarea și demararea funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis, 46 de întreprinderi, selectate pentru finanțare, au fost înființate în cadrul proiectului.

Pentru acestea au fost semnate 46 de Contracte de subvenție de către Global Commercium Development SRL, Centrul de Consultanță și Management al proiectelor Europroject și Metodo Estudios Consultores SL, administratori schemă de minims, și de beneficiarii schemei de minimis.

Lista finală a planurilor de afaceri selectate în urma procesului de selecție a planurilor de afaceri în cadrul proiectului „Acasă Plus – antreprenori pentru sustenabilitate”, POCU/89/3/7/107821, este următoarea:

 

 

Activitatea 9  – A9. Monitorizarea funcționării și dezvoltări afacerilor finanțate

Monitorizarea asigură colectarea și analiza informațiilor și a datelor statistice relevante, pentru a putea fi urmărit procesul implementării fiecărei afaceri.

Accentul este pus pe urmărirea respectării planului de afaceri aprobat, pe tot parcursul funcționarii și dezvoltării afacerilor finanțate, inclusiv din punctul de vedere al continuării respectării condițiilor de eligibilitate, conform cu regulile din Ghidul solicitantului – Diaspora Start Up și în Schema de ajutor de minimis asociată.

Obiectivul principal al monitorizării funcționarii afacerilor finanțate este analiza periodica a implementării afacerilor si identificarea posibilelor deviații de la scopurile stabilite initial.

Principii de lucru:

 • oferirea cadrului pentru învățare și responsabilizare beneficiari, care să le permită acestora să reflecteze asupra a ceea ce fac, asupra practicilor lor, asupra a ceea ce merge și ce nu merge și să implementeze acțiuni pentru îmbunătățire / de progres în afaceri
 • pragmatismul, participarea, fără să aducă limitări, constrângeri, pentru a crește capacitatea operațională a fiecărui beneficiar
 • asigurarea unei „radiografii” a evenimentelor și operațiunilor în timp real, în curs de desfășurare, pentru ca eventuale probleme, întârzieri, necorelări să fie rezolvate la sursă și cât mai rapid

Durata de desfășurare a activității: 12 luni (13 aprilie 2019 – 12 aprilie 2020)

 

 

 

 

Consiliere și sprijin pentru înființarea și dezvoltarea afacerilor. Semnare contracte de ajutor de minimis. Monitorizare funcționare și dezvoltare afaceri

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.